iOS OC开发 BTC、ETH、区块链钱包

ETH钱包部分:

功能有:

1、创建钱包

2、通过助记词导入钱包

3、通过KeyStore导入钱包

4、通过私钥导入钱包

5、查询余额

6、查询以太坊系代币余额

7、转账



BTC钱包部分:

功能:

1、创建钱包

2、通过私钥导入钱包

3、通过助记词导入钱包

4、查询余额

5、查询交易记录

6、发起交易



项目连接:

ETH钱包Demo:https://github.com/TT-struggleofoneself/TTEthWalletDemo

BTC钱包Demo:https://github.com/TT-struggleofoneself/TTBTCWalletDemo

链接:https://www.jianshu.com/p/ac0b06665579

0 个评论

要回复文章请先登录注册